Mental health and psychiatry of the people in the slums of Bangkok
การศึกษาภาวะสุขภาพจิตและจิตเวชของประชาชนในชุมชนแออัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร


ชื่อนักวิจัย ::   สุทธานันท์ กัลกะ, ศศิวิมล บูรณะเรข, มาลินี อยู่ใจเย็น
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 26,200.00 1 พ.ย. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560
2 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข 20,000.00 1 พ.ย. 2559 ถึง 30 ก.ย. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Suthanan Kunlaka หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-3548241-2(3501) suthanan_pop@hotmail.com 45.00
2 Sasiwimon Booranarek นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3501) sasi_wimon@hotmail.com,sasiwimon.w@bcn.ac.th 35.00
3 Malinee Youjaiyen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3501) malinee.y@bcn.ac.th 20.00