การเข้าถึงบริการดูแลการขับถ่ายปัสสาวะในผู้ป่วย/คนพิการที่มีปัญหาทางเดินปัสสาวะช่วงล่างทำหน้าที่ผิดปกติจากสาเหตุทางระบบประสาท


ชื่อนักวิจัย ::   พนารัตน์ วิศวเทพนิมิตร
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยหาความสัมพันธ์
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน



ลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 253,000.00 31 ธ.ค. 2559 ถึง 30 พ.ย. 2560

นักวิจัย



ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Panarut Wisawatapnimit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-354-8241(3404) wisawatapnimit@yahoo.com,panarut.w@bcn.ac.th 100.00