The Long-Term Impact of Education on Diabetes for Older People: A Systematic Review
การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบสำหรับผลกระทบต่อการให้การศึกษาในระยะยาวสำหรับผู้ป่วยสูงอายุโรคเบาหวาน


ชื่อนักวิจัย ::   สุนทรีภรณ์ ทองไสย, มาลินี อยู่ใจเย็น
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  
ชนิดการวิจัย ::  
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  พยาบาลศาสตร์
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   Systematic review ,Health education,Diabetes,Elderly,,การวิเคราะห์อภิธาน,การให้สุขศึกษา,ผู้ป่วยเบาหวาน,ผู้สูงอายุ,ผลของโปรแกรมสุขศึกษา
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 18,700.00 28 ม.ค. 2556 ถึง 30 ก.ย. 2556

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Soontareeporn Thongsai หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 80.00
2 Malinee Youjaiyen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20.00