Factors Affecting Clinical Reasonig in Nursing Students of Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
ปัจจัยที่มีผลต่อทักษะการให้เหตุผลทางคลินิกของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ชื่อนักวิจัย ::   จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร, วรรณี ตปนียากร, สุภาพร วรรณสันทัด, กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2557
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 110,550.00 1 ต.ค. 2557 ถึง 31 ก.ค. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Jindamas Kosolchuenvijit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3407) jindamas_K@hotmail.com,jindamas.k@bcn.ac.th 60.00
2 Wannee Tapaneeyakorn หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-3548241(3301) wanneebcn@yahoo.com,wannee.t@bcn.ac.th 10.00
3 Supaporn Wannasuntad นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-3548241(3408) s.wannasuntad@gmail.com, supaporn.w@bcn.ac.th 10.00
4 Kalayarath Anonrath นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3404) kalayarath@gmail.com,,kanyarat.a@bcn.ac.th 10.00