การปรับตัวเมื่อเข้าศึกษาของนักศึกษาพยาบาลโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพเพิ่ม เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้


ชื่อนักวิจัย ::   รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร, วราภรณ์ วานิช, ยุพยงค์ ทังสุบุตร, -
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษารายกรณี
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20,000.00 1 ส.ค. 2559 ถึง 31 ส.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Ratanaporn Siriwatchaiporn หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3304) siriwatchaiporn2499@gmail.com,ratanaporn.s@bcn.ac.th 40.00
2 Waraporn Vanich นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3710) waraporn.v@bcn.ac.th 20.00
3 Yupayong Dansubutra นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ smilechildz@yahoo.co.th 20.00
4 - นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20.00