The effectiveness of intergrated nursing care of persons with health problem and practicum 2 courses among nursing students at Boromarajonani College of Nursing, Bangkok
ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติในรายวิชาการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ชื่อนักวิจัย ::   โสภา รักษาธรรม, จินตนา รังษา, วรางคณา อุดมทรัพย์, ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 21,240.00 23 มี.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sopah Raksatham หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3610) sopah@outlook.co.th,sopa.rak6@gmail.com,sopah.r@bcn.ac.th 70.00
2 Jintana Rungsa นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3403) jintrana.ru@hotmail.com,jintana.r@bcn.ac.th 10.00
3 Warangkana Udomsapaya นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3610) u.warangkana@hotmail.com,warangkana.u@bcn.ac.th 10.00
4 Srisuntra Jermworapipat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3404) suttinan1126@yahoo.com,srisuntra.j@bcn.ac.th 10.00