Knowledge of basic cardiopulmonary life support among the secondary school students
ความรู้การช่วยฟื้นคืนชีพของนักเรียนมัธยมศึกษา


ชื่อนักวิจัย ::   มัตถก ศรีคล้อ, มาลินี อยู่ใจเย็น, สิริมาส วงศ์ใหญ่
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 28,100.00 20 มี.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2558

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Mathaka Sriklo หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3410) mathaka@hotmail.com,mathaka.s@bcn.ac.th 70.00
2 Malinee Youjaiyen นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3501) malinee.y@bcn.ac.th 15.00
3 สิริมาส วงศ์ใหญ่ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา 023548241-2(3410) sirimas.w@bcn.ac.th 15.00