ผลของการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยใช้สื่อวิดิทัศน์ร่วมกับการสอนแบบปกติต่อความรู้ความมั่นใจในการดูดเสมหะ ของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ชื่อนักวิจัย ::   อุไร นิโรธนันท์, ดวงฤทัย ไพรบึง, จิตรลดา ศรีสารคาม
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยแบบตัดขวาง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 39,480.00 8 มิ.ย. 2559 ถึง 31 พ.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Urai Nirotnon หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-3548241-2(3410) uraini@hotmail.com,urai.n@bcn.ac.th 50.00
2 ดวงฤทัย ไพรบึง นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 25.00
3 Jitlada Srisarakam นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-354-8241(3701) jitladass@hotmail.com,jitlada.s@bcn.ac.th 25.00