วิจัยประเมินสถานการณ์และทิศทางการรณรงค์ด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบในประเทศไทย ปี 2556 - 2558 (งวดที่ 4)


ชื่อนักวิจัย ::   อาจารย์มณทิรา วิโรจน์อนันต์, กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์, นางชรัมพร อัยสานนท์, จิรัชญา บุญปัญญา, วันวิสาข์ จตุรวรรณ, หนึ่ง สนสัมฤทธิ์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปริมาณ
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สาขา ::  สาธารณสุขศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สำนักงานกองทุนสนับสนุนและสร้างเสริมสุขภาพ 10,000.00 1 ส.ค. 2558 ถึง 1 ส.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 อาจารย์มณทิรา วิโรจน์อนันต์ หัวหน้าโครงการวิจัย N - 15.00
2 Kalayarath Anonrath นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3404) kalayarath@gmail.com,,kanyarat.a@bcn.ac.th 15.00
3 นางชรัมพร อัยสานนท์ นักวิจัยร่วม N - 15.00
4 จิรัชญา บุญปัญญา นักวิจัยร่วม N - 15.00
5 วันวิสาข์ จตุรวรรณ นักวิจัยร่วม N - 20.00
6 หนึ่ง สนสัมฤทธิ์ นักวิจัยร่วม N - 20.00