การประเมินผลการจัดสอบทักษะการปฏิบัติวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุโดยการใช้รูปแบบการสอบ OSCE ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ ๓ และอาจารย์พยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ชื่อนักวิจัย ::   ศรีสุนทรา เจิมวรพิพัฒน์, พิริยลักษณ์ ศิริศุภลักษณ์, จินตนา ไพบูลย์ธนานนท์, วิดาพร ทับทิมศรี, เพ็ญวรรณ เข้มขัน
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 60,450.00 31 มี.ค. 2559 ถึง 30 ธ.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Srisuntra Jermworapipat หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3404) suttinan1126@yahoo.com,srisuntra.j@bcn.ac.th 20.00
2 Piriyalux Sirisupluxana นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3410) sirisupluxana@yahoo.com,piriyalux.s@bcn.ac.th 20.00
3 Jintana Paiboontananon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3410) waew_pai@hotmail.co.th,jintana.p@bcn.ac.th 20.00
4 Vidaporn Dhabdhimsri นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3410) tumtimsri@hotmail.com,vidaporn.d@bcn.ac.th 20.00
5 Penwan Kemkhan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3410) penwanma@yahoo.com,penvan.k@bcn.ac.th 20.00