การพัฒนารูปแบบการสอบ OSCE เพื่อประเมินทักษะด้านการพยาบาลเด็กสำหรับ นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต


ชื่อนักวิจัย ::   ยุพาภรณ์ ติรไพรวงศ์, สุภาพร วรรณสันทัด, ศิริธร ยิ่งเรงเริง, นันทิกา มิตรสัมพันธ์, วรางคณา อุดมทรัพย์, โสภา รักษาธรรม, กรองทอง ออมสิน, พัชรี วัฒนชัย
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 84,150.00 1 ก.ย. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Yupaporn Tirapaiwong หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3610) ypongsing@gmail.com,yupaporn.t@bcn.ac.th 20.00
2 สุภาพร วรรณสันทัด นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-3548241(3408) s.wannasuntad@gmail.com, supaporn.w@bcn.ac.th 20.00
3 ศิริธร ยิ่งเรงเริง นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3610) siritorn76@yahoo.com,siritorn.y@bcn.ac.th 10.00
4 นันทิกา มิตรสัมพันธ์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-3548241(3610) nontika.m@gmail.com,nontika.m@bcn.ac.th 10.00
5 วรางคณา อุดมทรัพย์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3610) u.warangkana@hotmail.com,warangkana.u@bcn.ac.th 10.00
6 โสภา รักษาธรรม นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3610) sopah@outlook.co.th,sopa.rak6@gmail.com,sopah.r@bcn.ac.th 10.00
7 กรองทอง ออมสิน นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3610) krongthong_aomsin@yahoo.com,krongthong.a@bcn.ac.th 10.00
8 พัชรี วัฒนชัย นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 10.00