การพัฒนารูปแบบการประเมินผลการสอบทักษะทางคลินิก (OSCE) ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และผดุงครรภ์ 2


ชื่อนักวิจัย ::   ชญาภรณ์ เอกธรรมสุทธิ์, ปภาวดี ทวีสุข, รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยในชั้นเรียน/คลินิก
สถานะ ::  ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 56,514.00 1 ธ.ค. 2558 ถึง 30 ก.ย. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Chayaporn Ekthamasuth หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3801) chayaporn.ek@gmail.com,napachanan@yahoo.com,chayaporn.e@bcn.ac.th 50.00
2 ปภาวดี ทวีสุข นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3801) paphawadeee@yahoo.com,papawadee.t@bcn.ac.th 25.00
3 รุ้งตวรรณ์ ช้อยจอหอ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-3548241(3801) rung3006@yahoo.com,rungtawanchoi@gmail.com,rungtawan.c@bcn.ac.th 25.00