ประสิทธิผลของการกำจัดอากาศในชุดให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำโดยใช้ระบบปิดของพยาบาลวิชาชีพกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลสระบุรี


ชื่อนักวิจัย ::   ศิริธร ยิ่งเรงเริง, พรปวีณ์ ธนเศรษฐ์ชูชื่น
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษารายกรณี
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20,000.00 1 ส.ค. 2559 ถึง 31 ส.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Siritorn Yingrengreung หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3610) siritorn76@yahoo.com,siritorn.y@bcn.ac.th 40.00
2 พรปวีณ์ ธนเศรษฐ์ชูชื่น นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 60.00