การพัฒนาแบบประเมินพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาพของบุคคลตามสภาพจริงที่ประยุกต์ใช้แบบจำลองการสร้างเสริมสุขภาพของเพนเดอร์


ชื่อนักวิจัย ::   กัลยารัตน์ อนนท์รัตน์, ประกาย จิโรจน์กุล, งามนิตย์ รัตนานุกูล
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษารายกรณี
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20,000.00 1 ส.ค. 2559 ถึง 31 ส.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Kalayarath Anonrath นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241(3404) kalayarath@gmail.com,,kanyarat.a@bcn.ac.th 30.00
2 ประกาย จิโรจน์กุล นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 40.00
3 งามนิตย์ รัตนานุกูล นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 30.00