Factors related to Depression among Agricultural Aging Workers
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้าในเกษตรกรสูงอายุ


ชื่อนักวิจัย ::   สำลี สาลีกุล, อรวรรณ แก้วบุญชู
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สาขา ::  สาธารณสุขศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 163,250.00 4 ต.ค. 2559 ถึง 31 มี.ค. 2561

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Sumlee Saleekul หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02-3548241(3603) sumlee.s@bcn.ac.th 50.00
2 อรวรรณ แก้วบุญชู นักวิจัยร่วม N ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 0.00