ปัจจัยที่มีผลต่อการติดเกมในเด็กนักเรียน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม


ชื่อนักวิจัย ::   นิภาพร อภิสิทธิวาสนา, เจียมใจ ศรีชัยรัตนกูล, จิราพร สุวะมาตย์, มณีรัตน์ เทียมหมอก
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 68,647.00 1 ก.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Nipaporn Apisitwasana หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3307) nipaporn.a@bcn.ac.th 40.00
2 Jeamjai Srichairattantkul นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3601) jeamjais@hotmail.com,Jeamjai.s@bcn.ac.th 20.00
3 Jiraporn Suvamat นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3603) jiraporn.s@bcn.ac.th 20.00
4 มณีรัตน์ เทียมหมอก นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20.00