การรับรู้การเจ็บป่วยด้านสุขภาพกับวิธีการส่งเสริมความสนใจของผู้ป่วยเบาหวานเพื่อเข้ารับการรักษาตามนัดอย่างต่อเนื่อง


ชื่อนักวิจัย ::   สุนทรีภรณ์ ทองไสย
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษารายกรณี
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 2.00 1 ส.ค. 2559 ถึง 1 ส.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Soontareeporn Thongsai หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 100.00