THE RELATIONSHIP BETWEEN DHARDCHAOREARN AND THE PROBLEM HEALTH OF PEOPLE AT DINDANG
ความสัมพันธ์ระหว่างธาตุเจ้าเรือนกับปัญหาสุขภาพของประชาชนแฟลตดินแดง


ชื่อนักวิจัย ::   ธนวันต์ ศรีอมรรัตนกุล, ปรียาวรรณ วิบูลย์วงศ์, จินดามาศ โกศลชื่นวิจิตร, มัตถก ศรีคล้อ
ชื่อโครงการ/ทุน ::  - -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงความสัมพันธ์
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  วิทยาศาสตร์สุขภาพ *
สาขา ::  สาธารณสุขศาสตร์
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 21,912.00 4 ต.ค. 2559 ถึง 15 ก.ย. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Tanavan Sriamonruttanakul หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 025901824(1824) leksriamon@gmail.com 70.00
2 Preeyawan Vibulwong นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548250(3406) preeyawana@hotmail.com,preeyawan.v@bcn.ac.th 10.00
3 Jindamas Kosolchuenvijit นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3407) jindamas_K@hotmail.com,jindamas.k@bcn.ac.th 10.00
4 Mathaka Sriklo นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3410) mathaka@hotmail.com,mathaka.s@bcn.ac.th 10.00