ผลกระทบของการขึ้นภาษีสรรพสามิตบุหรี่ปี 2555 ต่อพฤติกรรมการบริโภคยาสูบ ของผู้บริโภคยาสูบปัจจุบัน


ชื่อนักวิจัย ::   กรกนก ลัธธนันท์, ธราดล เก่งการพานิช, ศรัณญา เบญจกุล, มณฑา เก่งการพานิช
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษารายกรณี
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เผยแพร่เรียบร้อยแล้ว
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2559
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20,000.00 1 ส.ค. 2559 ถึง 31 ส.ค. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Konkanok Lattanand นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3306) konkanok@hotmail.com,konkanok.l@bcn.ac.th 40.00
2 ธราดล เก่งการพานิช นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20.00
3 ศรัณญา เบญจกุล นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20.00
4 มณฑา เก่งการพานิช นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 20.00