Research synthesis of good citizenship students for higher education
การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดีในนักศึกษาระดับอุดมศึกษา


ชื่อนักวิจัย ::   วรัญญา แสงพิทักษ์, จิตสดา ศรีหาเวช, อมรตา อาชาพิทักษ์, รัตนาภรณ์ ศิริวัฒน์ชัยพร
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยภาคสนาม
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลมารดาและทารก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 35,750.00 14 ม.ค. 2558 ถึง 28 ก.พ. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Waralya Sangpithak หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3801) waralya@yahoo.com,waralya.s@bcn.ac.th 70.00
2 ่jitsada Srihawech นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3801) jsmeow@gmail.com,jitsada.s@bcn.ac.th 10.00
3 Amornta Archapitak นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 02- 354-8232(3410) amorntajung@hotmail.com,amorntajung@gmail.com,amornta.a@bcn.ac.th 10.00
4 Ratanaporn Siriwatchaiporn นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3304) siriwatchaiporn2499@gmail.com,ratanaporn.s@bcn.ac.th 10.00