ผลการสอนด้วยวิธีบรรยายโดยใช้ครูกับสื่อคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายต่อความรู้พฤติกรรมการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนระบบประสาทของนักศึกษาพยาบาลศาสตร์


ชื่อนักวิจัย ::   เสมอจันทร์ ธีระวัฒน์สกุล, อุบล สุทธิเนียม, จินตนา บัวทองจันทร์
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การศึกษาเชิงพัฒนาการ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงพัฒนา
สถานะ ::  เริ่มดำเนินงานวิจัย
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2558
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 37,122.00 1 ธ.ค. 2558 ถึง 30 มิ.ย. 2559

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%)
1 Smerchan Teerawatskul หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3410) smerchan_t@hotmail.com,smerchan.t@bcn.ac.th 60.00
2 อุบล สุทธิเนียม นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3410) Ple_ubol@yahoo.com,ubol.s@bcn.ac.th 20.00
3 จินตนา บัวทองจันทร์ นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 023548241-2(3403) jintabouw7@hotmail.com,jintana.b@bcn.ac.th 20.00