บทความวิชาการ

ลำดับ รายการผลงาน ฐานข้อมูลวารสาร แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 อรดี โชคสวัสดิ์. (2565). การนวดเต้านมเพื่อแก้ไขภาวะท่อน้ำนมอุดตัน.  (วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ). 6(2), 118-132. TCI
2 บุญชัย ภาละกาล. (2564). “สัญญาทางปกครอง” ประเด็นทางด้านกฎหมายที่ข้าราชการ ต้องรู้ก่อนทำสัญญารับทุนลาศึกษาต่อ.  (วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ). 7(1), 353-364. ISI
3 จรูญศรี มีหนองหว้า, กชพงษ์ สารการ และไพรวัลย์ โคตรตะ. (2564). กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพผู้สอนเพื่อพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์.  (วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ). 9(3),  ISI
4 นุสรา ประเสริฐศรี, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์, อภิรดี เจริญนุกูล และชลิยา วามะลุน. (2564). กัญชาทางการแพทย์เพื่อจัดการความปวด: บทบาทพยาบาล.  (วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ). 5(1), 1-10. TCI
5 กิตติยาพร จันทร์ชม, ญาณี แสงสาย และบรรเทิง พลสวัสดิ์. (2564). การเสริมสร้างพลังอํานาจในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองในครอบครัวและชุมชน:บทบาทสําคัญของพยาบาล.  (วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ). 5(2), 12-24. TCI
6 ธีราภรณ์ บุญล้อม, วรันณ์ธร โพธารินทร์, วรวุฒิ แสงทอง, ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ และณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง. (2564). บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมภาวะโภชนาการ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด.  (วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ ). 8(9), 131-143. TCI
7 กิตติยาพร จันทร์ชม. (2564). การเตรียมความพร้อมมิติด้านจิตวิญญาณสำหรับผู้ป่วยระยะท้าย.  (วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ). 7(9), 343-358. ISI
8 บุญชัย ภาละกาล. (2563). 5 คำสำคัญทางกฎหมายที่พยาบาลต้องรู้ ในการประกอบวิชาชีพการพยาบาล.  (วารสารวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ ). 4(1), 1-18. TCI
9 พัชรี ใจการุณ, ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์ และศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์. (2563). วิธีวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ทางการ พยาบาล (Historical Research Methodology in Nursing).  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 30(1), 1-13. TCI
10 ฉัตรสุดา กานกายันต์, อภิรดี เจริญนุกูล และวิทยา วาโย. (2563). การชะลอการเกิดข้อเข่าเสื่อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ.  (รามาธิบดีพยาบาลสาร  ). 26(1), 1-13. TCI
11 โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์. (2563). ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ: บทบาทพยาบาล.  (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ). 17(1), 501-512. TCI
12 สุนันทา ศรีมาคำ และมาวศรี มานุช. (2563). การประเมินและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสตรีตั้งครรภ์ที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียน.  (วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ). 14(34), 299-313. ISI
13 อภิรดี เจริญนุกูล, วิทยา วาโย, ฉัตรสุดา กานกายันต์ และจรรยา คนใหญ่. (2563). การเรียนการสอนแบบออนไลน์ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19: แนวคิดและการประยุกต์ใช้จัดการเรียนการสอน.  (วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ). 14(34), 285-298. ISI
14 พัชรี ใจการุณ, ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์ และวรรณวดี ณภัค. (2563). การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในกลุ่มเปราะบาง: กรณีศึกษาด้านวิธีดําเนินการวิจัย.  (วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ). 36(2),  ISI
15 ชนุกร แก้วมณี และทัศนีย์ กลิ่นหอม. (2563). กระบวนการปฏิสัมพันธ์อย่างมีจุดมุ่งหมาย: การประยุกต์ใช้เพื่อการฟื้นสภาพหลังผ่าตัดนิ่วในไต.  (วารสารศูนย์อนามัยที่ 9 ). 14(35),  ISI
16 จงลักษณ์ ทวีแก้ว, ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ และกรศศิร์ ชิดดี. (2563). แนวทางการให้ความรู้ก่อนการถือศีลอดแก่หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน.  (วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ). 14(35), 361-375. TCI
17 เชาวลิต ศรีเสริม และลักขนา ชอบเสียง. (2563). สื่อสังคมออนไลน์กับสุขภาพจิตวัยรุ่น: จุดแข็ง ข้อจํากัด และการติดสื่อสังคมออนไลน์.  (วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น ). 6(6),  ISI
18 โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์, บุปผา ใจมั่น, วิจิตรา จิตรักษ์, ศิริญพร บุสหงษ์ และเชาวลิต ศรีเสริม. (2563). ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ :บทบาทพยาบาล.  (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ). 17(2),  TCI
19 บุปผา ใจมั่น, ทยาวีร์ จันทรวิวัฒน์ และสุมนทิพย์ บุญเกิด. (2563). การเจริญสติเป็นฐานในผู้ติดสุรา : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล.  (วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล ). 26(2),  ISI
20 แสงเดือน กิ่งแก้ว, นุสรา ประเสริฐศรี และไวยพร พรมวงค์. (2562). บทบาทพยาบาลชุมชนในการสร้างเสริมความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง.  (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา ). 20(1), 3-13. TCI
21 ชนุกร แก้วมณี. (2562). แนวคิดและวิธีประเมินความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็ง.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 29(1), 1-10. TCI
22 สกลสุภา สิงคิบุตร. (2562). การสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาล : ประสบการณ์การสอนวิชานวัตกรรม.  (วชิรเวชสาร  ). 63(1), 65-73. TCI
23 จงลักษณ์ ทวีแก้ว, กัลยา บัวบาน และสายพิณ เกตุแก้ว. (2562). การเผชิญความเจ็บปวดในระยะที่ 1 ของการคลอดกับบทบาทของพยาบาลในมิติใหม่.  (วชิรเวชสาร  ). 63(3), 231-238. TCI
24 ไวยพร พรมวงค์ และจรูญศรี มีหนองหว้า. (2562). การจัดการภาวะน้ำเกินด้วยตนเองในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว.  (วชิรเวชสาร  ). 63(4), 297-304. TCI
25 โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์, ศิริญพร บุสหงษ์ และเชาวลิต ศรีเสริม. (2562). ภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น: บทบาทพยาบาล.  (วารสารเกื้อการุณย์  ). 26(1), 187-199. TCI
26 จรูญศรี มีหนองหว้า และไวยพร พรมวงค์. (2562). แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการอาการหายใจหอบเหนื่อยในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว : การทบทวนวรรณกรรมแบบบูรณาการ.  (พุทธชินราชเวชสาร  ). 36(1), 51-64. TCI
27 เรืองฤทธิ์ โทรพันธ์ และรัสวรรณ แสนคำหมื่น. (2562). การจัดการอาการปวดข้อของวัยรุ่นโรคธาลัสซีเมียที่ได้รับยาขับเหล็กดีเฟอริโพรน.  (พุทธชินราชเวชสาร  ). 36(1), 137-144. TCI
28 พัชรี ใจการุณ และปรางทิพย์ ทาเสนาะเอลเธอร์. (2562). บทบาทพยาบาลกับปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนในชุมชน.  (พุทธชินราชเวชสาร  ). 36(1), 118-127. TCI
29 กุลธิดา กุลประฑีปัญญา และเรืองอุไร อมรไชย. (2562). การวิจัยเชิงประเมิน : แนวคิดและการนำมาใช้ในการศึกษาพยาบาล.  (วารสารบริหารการศึกษาบัวบัณฑิต ). 19(2), 1-11. TCI
30 มาวศรี มานุช และสุนันทา ศรีมาคำ. (2562). ความสุขสบายท่ามกลางความปวดในระยะคลอด: แนวคิดสู่การปฏิบัติ.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 29(2), 1-11. TCI
31 ศิริญพร บุสหงษ์, โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์ และทัตภณ พละไชย. (2562). บทบาทของพยาบาลในการส่งเสริมสุขภาพจิตของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคจิตเภทในชุมชน.  (พุทธชินราชเวชสาร  ). 36(2), 265-272. TCI
32 นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, จิณวัตร จันครา และบุปผา ใจมั่น. (2562). กิจกรรมทางกาย สำหรับผู้สูงอายุเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ). 25(2), 229-246. TCI
33 วิรัลพัชร และสกุลสันติพร เศลล์. (2562). การจัดการเรียนการสอนการพยาบาลเด็กโรคมะเร็ง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะภาพวาด.  (วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ ). 34(3), 35-42. ISI
34 เชาวลิต ศรีเสริม, โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์ และอนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี. (2562). พฤติกรรมรังแกกันผ่านโลกไซเบอร์ : ผลกระทบ การป้องกันและบทบาทพยาบาลจิตเวช.  (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา ). 20(3), 15-27. TCI
35 ลักขนา ชอบเสียง. (2561). การออกกำลังกายเพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง.  (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ). 19(3), 25-35. TCI
36 ทัตภณ พละไชย และอนุชา ไทยวงษ์. (2561). ภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงในผู้ป่วยออร์โธปิดิส์: บทบาทพยาบาลในการประเมินและป้องกัน.  (วารสารพยาบาลทหารบก  ). 19(1), 17-24. TCI
37 ทรงสุดา หมื่นไธสง และอภิรดี เจริญนุกูล. (2561). การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาพยาบาล.  (วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ). 8(0), 150-163. TCI
38 ทัตภณ พละไชย, ศิริญพร บุสหงษ์ และอนุชา ไทยวงษ์. (2561). การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน.  (คุณภาพชีวิตกับกฏหมาย ). 14(2), 1-11. Other
39 ภควรรณ ตลอดพงษ์ และเพชรรัตน์ พิบาลวงศ์. (2561). บทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติกับการใช้ยาในผู้สูงอายุ.  (วชิรเวชสาร  ). 62(6), 473-482. TCI
40 จิณวัตร จันครา, ณัฐรินทร์ สกุลนิธิวัฒน์ และวรภรณ์ บุญจีม. (2561). แนวคิดการกำกับตนเองในการควบคุมน้ำหนักของสตรีตั้งครรภ์.  (วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ  ). 11(3), 597-607. TCI
41 นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, จิณวัตร จันครา และบุปผา ใจมั่น. (2560). โรคความดันโลหิตสูงในผู้สูงอายุ: เพชฌฆาตเงียบที่ควรตระหนัก.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า ). 28(1), 100-111. TCI
42 วรรณฤดี เชาว์ศรีกุล. (2560). ประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยเด็กพึ่งพาเครื่องช่วยหายใจที่บ้านโดยครอบครัวเป็นศูนย์กลาง.  (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ). 18(2), 3-13. TCI
43 พัชรี ใจการุณ. (2560). การดื่มเครื่องดืมแอลกอฮอล์ : การสื่อสารกับเด็กเยาวชน.  (วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ). 14(12), 83-90. TCI
44 จงลักษณ์ ทวีแก้ว และประไพ โรจน์ประทักษ์. (2560). ท่าอุ้มทารกแผดดูดนมมารดาพร้อมกัน.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา ). 23(2),  TCI
45 มณีรัตน์ จิรัปปภา. (2560). การลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในผู้สูงอายุ:บทบาทพยาบาล.  (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ). 18(3), 15-26. TCI
46 กฎหมายปกครองกับวิชาชีพพยาบาลวิกฤติหรือโอกาส . (2558). -.  (วารสารการพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขและการศึกษา ). 16(2), 3-12. TCI
47 จรูญศรี มีหนองหว้า และสอาด มุ่งสิน. (2558). “ของรักษา” กับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมอีสาน.  (วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ). 6(2), 95-108. Other
48 นุสรา ประเสริฐศรี, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์, ยศพล เหลืองโสมนภา, ชลิยา และ วามะลุน. (2558). บทบาทพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยเหตุพยาธิสภาพประสาทส่วนปลายเนื่องจากเคมีบำบัด.  (วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ). 25(3), 1-13. TCI
49 นุสรา ประเสริฐศรี, ยศพล เหลืองโสมนภา, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, วารุณี สุวรวัฒนกุล และปัญญา สนั่นพานิชกุล. (2558). ความคิดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับความปวด : แนวคิดและการนำไปใช้ในการวิจัยความปวดในประเทศไทย.  (วารสารศูนย์การศึกษาแพทยศาสตร์คลินิก โรงพยาบาลพระปกเกล้า  ). 32(3), 256-269. TCI
50 สอาด มุ่งสิน และจรูญศรี มีหนองหว้า. (2558). การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีชุมชนในสังคมวัฒนธรรมอีสาน กรณีศึกษาชุมชน ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี.  (วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ). 6(1), 89-104. Other
51 ยศพล เหลืองโสมนภา, นุสรา ประเสริฐศรี, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, ชวนชม และ พืชพันธ์ไพศาล. (2558). การจัดการความคิดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับความปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมิ.  (วารสารวิทยาลัยพระปกเกล้าจันทบุรี ). 26(1), 99-110. TCI
52 อรทัย พรมแก้ว. (2558). การจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองในระยะต่อเนื่อง.  (พุทธชินราชเวชสาร  ). 32(2), 180-190. TCI
53 รุ้งรังษี วิบูลชัย, เพชรมณี วิริยะสืบพงศ์, วิไลลักษณ์ ตียาพันธ์ และเพชรรัตน์ พิบาลวงศ์. (2558). การพัฒนาแผนที่ผลลัพธ์กับการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อวัณโรคของบุคลากรสุขภาพในโรงพยาบาล.  (วารสารคุณภาพชีวิตและกฎหมาย ). 11(2), 19-29. TCI
54 ลักขนา ชอบเสียง. (2558). การจัดการตนเองและครอบครัวสำหรับผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง.  (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา ). 16(3), 3-11. TCI
55 ดวงกมล หน่อแก้ว. (2558). การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์เสมือนจริงทางพยาบาลศาสตร์ศึกษา.  (วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ). 31(3), 112-122. TCI
56 Self-and Family ManagementinChronic & Kidney Disease. (2558). Self-and Family ManagementinChronic Kidney Disease.  (วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา ). 16(3), 3-11. TCI
ค้นหา บทความวิชาการ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.