บทบาทพยาบาลชุมชนในการสร้างเสริมความรอบรู้ทางด้านสุขภาพในผู้สูงอายุที่เป็นโรคเรื้อรัง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   แสงเดือน กิ่งแก้ว, นุสรา ประเสริฐศรี, ไวยพร พรมวงค์
ชื่อวารสาร ::  Nursing Public Health and Education Journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  พะเยา
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 หน้า 3-13
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • ab02.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • f02.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Sangduan Ginggeaw ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(118) sangduan70@gmail.com 60.00 N
  2 Nusara Prasertsri ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(120) nprasertsri@gmail.com 20.00 N
  3 Waiyaporn Promwong ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(355) waiyaporn@gmail.com 20.00 N