การจัดการเรียนการสอนการพยาบาลเด็กโรคมะเร็ง โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ผ่านการสร้างสรรค์ศิลปะภาพวาด


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   วิรัลพัชร สกุลสันติพร เศลล์
ชื่อวารสาร ::  วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  -
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 34 ฉบับที่ 3 หน้า 35-42
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลเด็ก
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
  • 39. อ.ดร.วิรัลพัชร บทความวิชาการ_ม.เกษตร abstract.pdf
  • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
    ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • 39. อ.ดร.วิรัลพัชร บทความวิชาการ_ม.เกษตร.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Wirunpat sakunsuntipohn Sell ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(157) wirun.patti@gmail.com, wirun.patti@gmail.com 100.00 N