การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายตามวิถีชุมชนในสังคมวัฒนธรรมอีสาน กรณีศึกษาชุมชน ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   สอาด มุ่งสิน, จรูญศรี มีหนองหว้า
ชื่อวารสาร ::  วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  -
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 หน้า 89-104
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • abstrac013.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 013.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Sa-ard Moongsin ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(188) moongsin3000@yahoo.com 100.00 N
  2 Jaroonsree Meenongwah ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(112) jmeenongwah@yahoo.com 0.00 N