แนวคิดและวิธีประเมินความต้องการด้านจิตวิญญาณของผู้ป่วยมะเร็ง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ชนุกร แก้วมณี
ชื่อวารสาร ::  Nursing Journal of The Ministry of Public Health
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  กรุงเทพ
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 หน้า 1-10
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
  • ab04.pdf
  • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
    ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • f04.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Chanukorn Kaewmanee ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(355) chanukorn@bcnsp.ac.th 100.00 N