แนวทางการให้ความรู้ก่อนการถือศีลอดแก่หญิงต้ังครรภ์ที่มีภาวะเบาหวาน


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   จงลักษณ์ ทวีแก้ว, ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์, ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์, กรศศิร์ ชิดดี
ชื่อวารสาร ::  Princess of Naradhiwas University Journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  -
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 14 ฉบับที่ 35 หน้า 361-375
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 17-63.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Chonglak Taveekaew ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255709(109) chong.noo@gmail.com 20.00 N
  2 ปรางทิพย์ ทาเสนาะ เอลเทอร์ ผู้แต่งชื่อแรก - 40.00 N
  3 ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์ ผู้แต่งร่วม - 20.00 N
  4 กรศศิร์ ชิดดี ผู้แต่งร่วม - 20.00 N