“สัญญาทางปกครอง” ประเด็นทางด้านกฎหมายที่ข้าราชการ ต้องรู้ก่อนทำสัญญารับทุนลาศึกษาต่อ


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   บุญชัย ภาละกาล
ชื่อวารสาร ::  วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  -
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 หน้า 353-364
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2564
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • 1 บุญชัย ภาละกาล--สัญญาทางปกครอง-- ประเด็นทาง.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Boonchai Phalakan ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(120) booncpk@gmail.com 100.00 N