การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสำหรับนักศึกษาพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ทรงสุดา หมื่นไธสง, อภิรดี เจริญนุกูล
ชื่อวารสาร ::  วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  ประเทศไทย
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 8 ฉบับที่ - หน้า 150-163
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การศึกษา *
สาขา ::  การจัดการเรียนการสอน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • บทคัดย่อ-การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสาหรับนักศึกษาพยาบาล.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลงสาหรับนักศึกษาพยาบาล.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 ทรงสุดา หมื่นไธสง ผู้แต่งร่วม - 0.00 N
  2 Apiradee Charoennukul ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(118) apiradee-c@hotmail.com 100.00 N