ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ: บทบาทพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์
ชื่อวารสาร ::  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  อุบลราชธานี
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 501-512
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • 06-63.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Proithip Suntaphun ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(110) proithip_nurse@live.com 100.00 N