การจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านสำหรับผู้สูงอายุ: บทบาทที่ท้าทายของพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ทัตภณ พละไชย, ศิริญพร บุสหงษ์, อนุชา ไทยวงษ์
ชื่อวารสาร ::  Quality of life and law journal
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  กรุงเทพ
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 หน้า 1-11
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • abstrac027.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 027.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Tattapon Palachai ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(108) narmnoon7133@gmail.com 60.00 N
  2 Sirinporn Bussahong ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(352) sirin_bus@hotmail.com 20.00 N
  3 อนุชา ไทยวงษ์ ผู้แต่งร่วม - 20.00 N