บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมภาวะโภชนาการ ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ธีราภรณ์ บุญล้อม, วรันณ์ธร โพธารินทร์, วรวุฒิ แสงทอง, ยุทธชัย ไชยสิทธิ์, ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง
ชื่อวารสาร ::  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  -
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 8 ฉบับที่ 9 หน้า 131-143
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2564
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 26 ธีรภรณ์_บทบาทพยาบาลในการส่งเสริมภาวะโภช.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Teeraporn Boonlom ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(112) numfa18.12.28@gmail.com 20.00 N
  2 วรันณ์ธร โพธารินทร์ ผู้แต่งชื่อแรก - - - 50.00 N
  3 วรวุฒิ แสงทอง ผู้แต่งร่วม - - - 10.00 N
  4 ยุทธชัย ไชยสิทธิ์ ผู้แต่งร่วม - - - 10.00 N
  5 ณัฐปภัสญ์ นวลสีทอง ผู้แต่งร่วม - - - 10.00 N