ตำรา/หนังสือ

ลำดับ รายการผลงาน แบบยื่นขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
1 สกลสุภา สิงคิบุตร และธิดารัตน์ ทองหนุน. (2562). การพยาบาลผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นโรคเบาหวาน.  (ISBN:978-616-11-4171-4, 2562). ครั้งที่ 1.
2 อนงค์ลักษณ์ วงศ์ตรี. (2562). การสร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัดทางการพยาบาล สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางจิต.  (ISBN:978-616-11-4143-1, 2562). ครั้งที่ 1.
3 อุดมวรรณ วันศรี และณัฐรินทร์ สกุลนิธิวัฒน์. (2562). การพยาบาลมารดาหลังคลอด.  (ISBN:978-616-11-4164-6, 2562). ครั้งที่ 1.
ค้นหา ตำรา/หนังสือ
ทุกเขตคำค้น
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อผลงานวิชาการ
ปี พ.ศ.