การออกกำลังกายเพื่อชะลอความเสื่อมของไตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   ลักขนา ชอบเสียง
ชื่อวารสาร ::  วารสารการพยาบาล การสาธารณสุขและการศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พะเยา
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 19 ฉบับที่ 3 หน้า 25-35
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2561
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
  • บทคัดย่อ-การออกกำลังกายเพื่อชะลอความเสื่อมของไต.pdf
  • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
    ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • การออกกำลังกายเพื่อชะลอความเสื่อมของไต.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Lakhana Chopsiang ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(100) chlakhana@hotmail.com 100.00 N