ความคิดที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับความปวด : แนวคิดและการนำไปใช้ในการวิจัยความปวดในประเทศไทย


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   นุสรา ประเสริฐศรี, ยศพล เหลืองโสมนภา, พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์, วารุณี สุวรวัฒนกุล, ปัญญา สนั่นพานิชกุล
ชื่อวารสาร ::  The Journal of Prapokklao Hospital Clinical Medical Education Center 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  -
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 หน้า 256-269
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2558
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • abstrac012.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 012.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Nusara Prasertsri ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(120) nprasertsri@gmail.com 100.00 N
  2 ยศพล เหลืองโสมนภา ผู้แต่งร่วม - 0.00 N
  3 พัชราภัณฑ์ ไชยสังข์ ผู้แต่งร่วม - 0.00 N
  4 วารุณี สุวรวัฒนกุล ผู้แต่งร่วม - 0.00 N
  5 ปัญญา สนั่นพานิชกุล ผู้แต่งร่วม - 0.00 N