บทบาทพยาบาลกับปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนในชุมชน


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   พัชรี ใจการุณ, ปรางทิพย์ ทาเสนาะเอลเธอร์
ชื่อวารสาร ::  Buddhachinaraj Medical Journal 
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  -
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 36 ฉบับที่ 1 หน้า 118-127
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลอนามัยชุมชน
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • ab26.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • f26.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Patcharee Jaigarun ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ (66) 045255462 patcharee_jai@bcnsp.ac.th 60.00 N
  2 ปรางทิพย์ ทาเสนาะเอลเธอร์ ผู้แต่งร่วม - 40.00 N