Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุุด

ชื่อ อาจารย์บุปผา ใจมั่น
ตำแหน่ง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อีเมล kungfu2554@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 110

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2560

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.)

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2547ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2561

  สิงหาคม


       โครงการพัฒนา นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม พิธีไหว้ครู มอบหมวก เครื่องหมายเลื่อนชั้นปี มอบทุนการศึกษา และพิธีรับตะเกียงไนติงเกล

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา เครือข่ายวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ (นครเทียนเกมส์)


       กิจกรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และท้องถิ่น

ความเชี่ยวชาญ


 •    การพยาบาลจิตเวช

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
  ฝ่ายวิชาการ

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2565
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1204 การสื่อสาร การสอน และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ

   พย. 1320 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1

 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1204 การสื่อสาร การสอน และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ

   พย. 1320 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1315 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

   พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช