Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุุด

ชื่อ อาจารย์บุปผา ใจมั่น
ตำแหน่ง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อีเมล kungfu2554@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 110

ประสบการณ์การทำงาน


  • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


    พยาบาลวิชาชีพ(ด้านการสอน)
    ฝ่ายวิชาการ

    วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์