ผลของโปรแกรมบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับการใช้โปรแกรมลดภาวะซึมเศร้าในโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อภาวะซึมเศร้าของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


ชื่อนักวิจัย ::   บุปผา ใจมั่น, นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, จิณวัตร จันครา
ชื่อโครงการ/ทุน ::   -
ประเภทการวิจัย ::  การวิจัยเชิงบรรยาย/เชิงพรรณา
ชนิดการวิจัย ::  การวิจัยเชิงสำรวจ
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยเชิงทดลอง
สถานะ ::  ตีพิมพ์/นำไปใช้งาน
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2560
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลทั่วไป
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 เงินรายได้สถานศึกษา 27,000.00 6 ม.ค. 2560 ถึง 27 ก.ค. 2560

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Buppha Jaimun หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(110) 100.00 100.00
2 Nippapath Sinsap นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 0.00 0.00
3 Chinnawat Chankra นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255709(108) 0.00 0.00