พฤติกรรมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ในเขตเทศบาลนครอุบล จังหวัดอุบลราชธานี


ชื่อนักวิจัย ::   บุปผา ใจมั่น, นิพพาภัทร์ สินทรัพย์
ชื่อวารสาร วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล, 36(3), 135-149
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2563
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • |>24-63.pdf

  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
    1 Buppha Jaimun นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(110) kungfu2554@hotmail.com 40.00 0.00
    2 Nippapath Sinsap นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(355) nippapath@hotmail.com 60.00 0.00