การเจริญสติเป็นฐานในผู้ติดสุรา : การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   บุปผา ใจมั่น, ทยาวีร์ จันทรวิวัฒน์, สุมนทิพย์ บุญเกิด
ชื่อวารสาร ::  วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  -
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 หน้า 0-0
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
  • 23-63.pdf
  • นักวิจัย    ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
    1 Buppha Jaimun ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(110) kungfu2554@hotmail.com 30.00 N
    2 ทยาวีร์ จันทรวิวัฒน์ ผู้แต่งชื่อแรก - 40.00 N
    3 สุมนทิพย์ บุญเกิด ผู้แต่งร่วม - 30.00 N