กิจกรรมทางกาย สำหรับผู้สูงอายุเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   นิพพาภัทร์ สินทรัพย์, จิณวัตร จันครา, บุปผา ใจมั่น
ชื่อวารสาร ::  The Journal of Boromarajonani College of Nursing, Nakhonratchasima
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 1 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  -
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 หน้า 229-246
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2562
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  การพยาบาล *
สาขา ::  การพยาบาลผู้สูงอายุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
 • 36. อ.นิพพาภัทร์และคณะ บทความวิชาการ abstract.pdf
 • ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
  ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 36. อ.นิพพาภัทร์และคณะ บทความวิชาการ_ว.นม..pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Nippapath Sinsap ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(355) nippapath@hotmail.com 60.00 N
  2 Chinnawat Chankra ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255709(108) chinnawat.pang@gmail.com 20.00 N
  3 Buppha Jaimun ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(110) kungfu2554@hotmail.com 20.00 N