สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์


สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน