ภาวะสมองเสื่อมในผู้สูงอายุ :บทบาทพยาบาล


ชื่อผู้แต่งและคณะ ::   โปรยทิพย์ สันตะพันธุ์, บุปผา ใจมั่น, วิจิตรา จิตรักษ์, ศิริญพร บุสหงษ์, เชาวลิต ศรีเสริม
ชื่อวารสาร ::  วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ระดับ/การกลั่นกรอง ::  ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
สถานที่ตีพิมพ์ ::  อุบลราชธานี
ปีที่/ฉบับที่/หน้า ::   ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 หน้า 0-0
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) ::  2563
วันที่ตีพิมพ์เผยแพร่ ::  
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • 20-63.pdf
 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อผู้แต่ง/คณะ ประเภทผู้แต่ง หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) ผู้นำเสนอ
  1 Proithip Suntaphun ผู้แต่งชื่อแรก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045255462(110) proithip_nurse@live.com 40.00 N
  2 Buppha Jaimun ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(110) kungfu2554@hotmail.com 15.00 N
  3 Wijittha Jithruk ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(352) yayee_83@hotmail.com 15.00 N
  4 Sirinporn Bussahong ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(352) sirin_bus@hotmail.com 15.00 N
  5 Chaowalit Srisoem ผู้แต่งร่วม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(110) chaopsycho@hotmail.com, naijai_d@hotmail.com 15.00 N