Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุุด

ชื่อ อาจารย์บุปผา ใจมั่น
ตำแหน่ง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อีเมล kungfu2554@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 110

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2560

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ (ป.พย.)

      มหาวิทยาลัยขอนแก่น

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2547