Show All PDF Close modal

ทำวันนี้ให้ดีที่สุุด

ชื่อ อาจารย์บุปผา ใจมั่น
ตำแหน่ง อาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
อีเมล kungfu2554@hotmail.com
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์
224 ถนนพลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอ เมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทร 045-255709 ต่อ 110

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2565
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1204 การสื่อสาร การสอน และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ

   พย. 1320 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1

 • ปีการศึกษา  2564
  ภาคการศึกษา 1

   พย. 1203 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล

   พย. 1204 การสื่อสาร การสอน และการให้การปรึกษาทางสุขภาพ

   พย. 1320 ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 1

 • ภาคการศึกษา 2

   พย. 1315 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

   พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 • ภาคการศึกษา 3

   พย. 1316 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช