ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบีบคั้นทางจิตใจของนักศึกษาพยาบาลในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


ชื่อนักวิจัย ::   เชาวลิต ศรีเสริม, วิจิตรา จิตรักษ์, บุปผา ใจมั่น, พิชญานิกา เชื้อกาญจน์
ชื่อวารสาร วารสารสุขภาพและการศึกษาพยาบาล, 27(1), 75-90
ระดับ/การกลั่นกรอง ระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 มีการกลั่นกรอง (Peer Review)
โครงการวิจัย -
ปีที่เผยแพร่ (พ.ศ.) 2564
  
กลุ่มสาขา ::  ไม่ระบุ
สาขา ::  ไม่ระบุ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  
ไฟล์แนบผลงานวิชาการ :: [กรุณายื่นแบบขอใช้ประโยชน์จากงานวิจัย]  
 • |>13 เชาวลิต _ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะบ.pdf

 • นักวิจัย  ลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
  1 Chaowalit Srisoem นักวิจัยชื่อแรก N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(110) chaopsycho@hotmail.com, naijai_d@hotmail.com 40.00 0.00
  2 Wijittha Jithruk นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255462(352) yayee_83@hotmail.com 20.00 0.00
  3 Buppha Jaimun นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ 045-255709(110) kungfu2554@hotmail.com 20.00 0.00
  4 Pitchayanika Chuakan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ Earnpc007@gmail.com 20.00 0.00