Show All PDF Close modal

เอาใจเขา มาใ่ส่ใจเรา

ชื่อ อาจารย์ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการนักศึกษา
อีเมล thitirat@bcnsprnw.ac.th, thitirat@bcnsprnw.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-213741

ประวัติการศึกษา


 • ปริญญาโท:  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) อนามัยครอบครัว

      มหาวิทยาลัยมหิดล

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2539

  ปริญญาตรี:  ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชั้นสูง (ป.พ.ส.) การพยาบาล

      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

      สำเร็จการศึกษาปี พ.ศ 2532ผลงานวิจัย


ผลงานวิชาการ


งานบริการวิชาการ


 • ประวัติการเป็นวิทยากร

  ปีงบประมาณ 2561

  25 กันยายน พ.ศ. 2560 - 26 กันยายน พ.ศ. 2560
  การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรูปแบบการบรรจุหลักสูตร การใช้ยา อย่างสมเหตุสมผล ในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

 • ปีงบประมาณ 2558

  30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2558
  โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

  14 มกราคม พ.ศ. 2558 - 15 มกราคม พ.ศ. 2558
  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การปรับกระบวนทัศน์ตามมิติของการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้กับอาจารย์และบุคลากรที่รับผิดชอบงานทรัพยากรบุคคล ของวิทยาลัยเครือข่ายภาคเหนือ

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2563

  ธันวาคม


       กิจกรรมที่ 1 การอบรมการละเล่น “เต้นกำรำเคียว”


  ตุลาคม


       ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาด้านความเป็นไทยสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับชาติ


       ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “เต้นกำรำเคียว”


  กันยายน


       กิจกรรมที่ 2 พิธีรับหมวก เครื่องหมายชั้นปี และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       กิจกรรมที่ 1 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562


       โครงการส่งเสริมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมองค์กร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


       เตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับชาติ


       โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม


       สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “เต้นกำรำเคียว”


  เมษายน


       โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

 •   ปีงบประมาณ 2561

  พฤศจิกายน


       อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561


  ตุลาคม


       ส่งเสริมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมองค์กร และศิลปวัฒนธรรมประเพณี


  สิงหาคม


       สานสัมพันธ์ครอบครัว สปร.นว.ประจำปี 2561


       พิธีบายศรีสู่ขวัญ และจุดเทียนแห่งปัญญาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล


       พิธีไหว้ครู รับหมวก และเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561


  เมษายน


       สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       ส่งเสริมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมองค์กร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560


       ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “เต้นกำรำเคียว” ประจำปีการศึกษา 2560


  สิงหาคม


       อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง


       สืบสานวัฒนธรรม “มารยาทไทย”


       โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว สปร.นว


       พิธีบายศรีสู่ขวัญ-จุดเทียนแห่งปัญญาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


  เมษายน


       สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๐

 •   ปีงบประมาณ 2559

  ธันวาคม


       ต้อนรับปีใหม่และวันครบรอบวันสถาปนาสถาบัน ประจำปี 2560


  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 “คุณค่าของวิชาชีพพยาบาล”


       เสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเอกลักษณ์ไทย


  กันยายน


       โครงการพิธีไหว้ครูรับหมวก-เข็ม เครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 •   ปีงบประมาณ 2558

  ตุลาคม


       โครงการวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2558


       โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเอกลักษณ์ไทย

ความเชี่ยวชาญ


 •    การประเมินพัฒนาการเด็กด้วย Denver II

     การพยาบาลเด็ก

     การพยาบาลเด็กที่มีปัญหาระบบหลอดเลือดและหัวใจ

     การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ประสบการณ์การทำงาน


 • พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน


  พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการสอน) ชำนาญการพิเศษ

  พ.ศ. 2547 - พ.ศ. 2551


  พยาบาลวิชาชีพ วิทยาลัยพยาบาลบรามราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์

  พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2547


  พยาบาลวิชาชีพ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์

  พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2544


  วิทยาจารย์ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครสวรรค์

  พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543


  พยาบาลวิชาชีพ 5 วิทยาลัยพยาบาลนครพนม

  พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2539


  วิทยาจารย์ 5 วิทยาลัยพยาบาลนครพนม

  พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538


  วิทยาจารย์ 4 วิทยาลัยพยาบาลนครพนม

  พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2536


  พยาบาลวิชาชีพ 4 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

  พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2534


  พยาบาลวิชาชีพ 3 โรงพยาบาลวิเศษชัยชาญ

ประสบการณ์ในการสอน


 • ปีการศึกษา  2563
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1201 มโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล

   พย.1307 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1204 ปฏิบัติหลักการและเทคนิคการพยาบาล 2

   พย.1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1309 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

 • ปีการศึกษา  2562
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1307 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1308 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 1

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1309 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 2

 • ปีการศึกษา  2561
  ภาคการศึกษา 1

   พย.1314 การพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1201 มโนมติ ทฤษฎีและกระบวนการพยาบาล

 • ภาคการศึกษา 2

   พย.1313 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 2

   พย.1315 ปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ 3

   พย.1205 สารสนเทศทางการพยาบาล การสอนและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ

 • ภาคการศึกษา 3

   พย.1205 สารสนเทศทางการพยาบาล การสอนและการให้การปรึกษาทางสุขภาพ

รางวัล นวัตกรรม และสิทธิบัตร