การประเมินผลการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
การประเมินผลการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์


ชื่อนักวิจัย ::   นภัสวรรณ บุญประเสริฐ, วาสนา เรืองจุติโพธิ์พาน, ศิริพร แก้วกุลพัฒน์, ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน, อัญสุรีย์ ศิริโสภณ
ชื่อโครงการ/ทุน ::  การประเมินผลการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ การประเมินผลการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ เขตสุขภาพที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ประเภทการวิจัย ::  Qualitative research
ชนิดการวิจัย ::  Other
รูปแบบการวิจัย ::  การวิจัยผลิตและพัฒนาบุคคลากรสาธารณสุข
สถานะ ::  ตีพิมพ์/นำไปใช้งาน
ปีที่ได้รับทุน (พ.ศ.) ::  2556
กลุ่มสาขา ::  สาธารณสุขศาสตร์
สาขา ::  ระบบสุขภาพ
รางวัลที่ได้รับ ::  -
คำค้น ::   -
ไฟล์แนบบทคัดย่อ ::  
ไฟล์แนบรางวัลที่ได้รับ ::  


วารสาร ::  
Proceedings ::
หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุนลำดับ หน่วยงานให้ทุน/แหล่งทุน ทุน วันที่ได้รับทุน
1 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 300,000.00 24 ม.ค. 2556 ถึง 4 มิ.ย. 2557

นักวิจัยลำดับ ชื่อนักวิจัย ประเภทนักวิจัย เป็นนักศึกษา หน่วยงาน โทรศัพท์ อีเมล์ สัดส่วน(%) สัดส่วนทุน(%)
1 Napassawan Boonprasert หัวหน้าโครงการวิจัย N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056213541(416) napassawan@bcnsprnw.ac.th 100.00 80.00
2 Wassana Rungchutiphopan นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(344) wassanaphopan@gmail.com 0.00 5.00
3 Siriporn Kaewkulput นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741(342) siriporn@bcnsprnw.ac.th, pueng2007@yahoo.com 0.00 5.00
4 Thitirat Phankhian นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741 thitirat@bcnsprnw.ac.th, thitirat@bcnsprnw.ac.th 0.00 5.00
5 Ansuree Sirisophon นักวิจัยร่วม N วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 056-213741 g6pd2549@hotmail.com, ansuree@gmail.com 0.00 5.00