Show All PDF Close modal

เอาใจเขา มาใ่ส่ใจเรา

ชื่อ อาจารย์ฐิติรัตน์ พันธุ์เขียน
ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ กลุ่มกิจการนักศึกษา
อีเมล thitirat@bcnsprnw.ac.th, thitirat@bcnsprnw.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
45 ถ.อรรถกวี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร 056-213741

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


 •   การเข้าร่วมโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 •   ปีงบประมาณ 2563

  ธันวาคม


       กิจกรรมที่ 1 การอบรมการละเล่น “เต้นกำรำเคียว”


  ตุลาคม


       ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนานักศึกษาด้านความเป็นไทยสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับชาติ


       ส่งเสริม สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “เต้นกำรำเคียว”


  กันยายน


       กิจกรรมที่ 2 พิธีรับหมวก เครื่องหมายชั้นปี และมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

 •   ปีงบประมาณ 2562

  ตุลาคม


       กิจกรรมที่ 1 วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2562


       โครงการส่งเสริมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมองค์กร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


       เตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่ความเป็นเลิศในเวทีการแข่งขันระดับชาติ


       โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม


       สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ “เต้นกำรำเคียว”


  เมษายน


       โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2562

 •   ปีงบประมาณ 2561

  พฤศจิกายน


       อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2561


  ตุลาคม


       ส่งเสริมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมองค์กร และศิลปวัฒนธรรมประเพณี


  สิงหาคม


       สานสัมพันธ์ครอบครัว สปร.นว.ประจำปี 2561


       พิธีบายศรีสู่ขวัญ และจุดเทียนแห่งปัญญาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล


       พิธีไหว้ครู รับหมวก และเครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2561


  เมษายน


       สืบสานประเพณีสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2561

 •   ปีงบประมาณ 2560

  ตุลาคม


       ส่งเสริมวันสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัฒนธรรมองค์กร ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2560


       ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม “เต้นกำรำเคียว” ประจำปีการศึกษา 2560


  สิงหาคม


       อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สืบสานประเพณีลอยกระทง


       สืบสานวัฒนธรรม “มารยาทไทย”


       โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว สปร.นว


       พิธีบายศรีสู่ขวัญ-จุดเทียนแห่งปัญญาเข้าสู่วิชาชีพพยาบาล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐


  เมษายน


       สืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุประจำปี ๒๕๖๐

 •   ปีงบประมาณ 2559

  ธันวาคม


       ต้อนรับปีใหม่และวันครบรอบวันสถาปนาสถาบัน ประจำปี 2560


  ตุลาคม


       วันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 “คุณค่าของวิชาชีพพยาบาล”


       เสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเอกลักษณ์ไทย


  กันยายน


       โครงการพิธีไหว้ครูรับหมวก-เข็ม เครื่องหมายชั้นปี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

 •   ปีงบประมาณ 2558

  ตุลาคม


       โครงการวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2558


       โครงการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และเอกลักษณ์ไทย